Đặt Bàn | Book A Table

Nếu bạn muốn đặt bàn cho bữa tối, bữa trưa hoặc bất kỳ dịp nào, hãy sử dụng mẫu dưới đây.

Nota Bene: để đặt chỗ ngắn hạn trong vòng 48h, vui lòng gọi +844 944 63 17 (Verticale)
hoặc +844 3938 15 88 (Madame Hien) để đảm bảo đặt phòng của bạn.


Time | Giờ


Note | Ghi Chú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *