Đặt Tiệc | Event Request

Event Request

La Verticale, Madame Hien và Corlou Cartering có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu nhóm và hoạt động xây dựng nhóm của bạn. Chúng tôi tổ chức bữa trưa và bữa tối cho cá nhân hoặc công ty của bạn trong phòng riêng của chúng tôi, tại Nhà hát Opera, Bảo tàng Lịch …

Đặt Bàn | Book A Table

reservations

Nếu bạn muốn đặt bàn cho bữa tối, bữa trưa hoặc bất kỳ dịp nào, hãy sử dụng mẫu dưới đây. Nota Bene: để đặt chỗ ngắn hạn trong vòng 48h, vui lòng gọi +844 944 63 17 (Verticale) hoặc +844 3938 15 88 (Madame Hien) để đảm bảo đặt phòng của bạn. Your Name …